SFS 2006:735 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2006:735 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
060735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 12 kap. 10 § socialtjänstlagen

(2001:453)

2 ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogde-

myndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 12 kap. 10 § 2003:737.

SFS 2006:735

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

6 SFS 2006:671-750

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.