SFS 2004:770 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2004:770 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
040770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 12 §, 8 kap. 2 § samt

16 kap. 3 och 6 §§ socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

6 kap.

12 §

Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens med-

givande tas emot i syfte att adopteras av någon som inte är barnets förälder
eller har vårdnaden om barnet. Medgivande skall inhämtas innan barnet läm-
nar det land där det har sitt hemvist.

Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att adoptera.

Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och
insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens
innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala
nätverk. Sökanden skall vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldra-
utbildning inför adoption.

Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande

lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning.

Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet

inom två år från det medgivandet lämnades.

8 kap.

2 §

2

För familjerådgivning, verksamhet för barn och ungdom enligt 5 kap.

1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, föräldraut-
bildning inför adoption, hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt
boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och som
inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan liknande social tjänst får
kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt bo-

ende finns ytterligare bestämmelser i 3�9 §§.

1 Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.

2 Senaste lydelse 2001:847.

SFS 2004:770

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:770

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

16 kap.

3 §

3

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

� ansökan enligt 2 kap. 3 §,
� bistånd enligt 4 kap. 1 §,
� vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
� förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
� medgivande enligt 6 kap. 6 §,
� medgivande enligt 6 kap. 12 §,
� återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
� samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
� avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4�9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt

eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först
sedan det har vunnit laga kraft.

6 §

Till böter döms den som

� överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd

av 5 kap. 2 §,

� åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller

12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,

� utan tillstånd driver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,
� i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 6 § fortsätter

verksamheten.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden, läns-

styrelsen eller Socialstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. �ldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om medgivande har

kommit in till socialnämnden före den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:847.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.