SFS 2001:847 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2001:847 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
010847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels

att 8 kap. 2 § och 16 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 8 kap. 3�9 §§, av föl-

jande lydelse.

8 kap.

2 §

För familjerådgivning, verksamhet för barn och ungdom enligt 5 kap.

1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra
stycket eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken
eller för annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter en-
ligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga
kommunens självkostnader.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt bo-

ende finns ytterligare bestämmelser i 3�9 §§.

3 §

Med prisbasbelopp avses i detta kapitel det prisbasbelopp som fast-

ställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

4 §

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas

komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp
per månad.

Inkomsten skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1�3 och

5 lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. Som inkomst
skall även räknas särskilt bostadstillägg enligt 20 § samma lag och bostads-
bidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag. En kommun kan i sitt
taxebeslut bestämma att inkomsten skall beräknas på ett sätt som är mer för-
delaktigt för den enskilde.

I fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av ma-

karnas sammanlagda inkomster.

1

Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15.

SFS 2001:847

Utkom från trycket
den 4 december 2001

background image

2

SFS 2001:847

5 §

Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses

i 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå
till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av

0,50 gånger prisbasbeloppet.

6 §

Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den en-

skilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina per-
sonliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När
avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgs-
tagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk
situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga skall
avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §.

7 §

Kommunen skall bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att

beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med led-
ning av ett minimibelopp. Boendekostnaden skall beräknas för sig och läg-
gas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § skall dock
inget förbehåll göras.

Minimibeloppet skall, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra

lägst en tolftedel av

1. 1,294 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,084 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar

och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket skall täcka normalkostnader för livs-

medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemför-
säkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror,
resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

8 §

Kommunen skall höja minimibeloppet i skälig omfattning om den en-

skilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte
oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den en-

skilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket
därför att

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

9 §

Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar

avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrät-
telse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet.

En ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad

då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock
gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit
som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden.

background image

3

SFS 2001:847

16 kap.

3 §

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol,

om nämnden har meddelat beslut i fråga om

� ansökan enligt 2 kap. 3 §,
� bistånd enligt 4 kap. 1 §,
� vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
� förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
� medgivande enligt 6 kap. 6 §,
� återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
� samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
� avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4�9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt el-

ler kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan
det har vunnit laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och i

övrigt den 1 juli 2002.

2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet

men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avse-
ende på tiden efter ikraftträdandet.

3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 1

juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid
före ikraftträdandet. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdan-
det skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.