SFS 2004:851 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2004:851 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
040851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 11 kap. 11 § social-

tjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, För-

säkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för socialtjäns-
tens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-
gängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verk-
samhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får kommunen delta i fi-
nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

11 kap.

11 §

Socialnämnden har rätt att av Försäkringskassan eller de erkända ar-

betslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till
enskilda, som har ärenden hos nämnden. Socialnämnden har vidare rätt att få
uppgifter som lämnats till kommunen i ärenden om ekonomisk hjälp enligt
lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 2 kap. 6 §

andra stycket tillämpas även på verksamhet som har bedrivits före ikraftträ-
dandet.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2003:1215.

SFS 2004:851

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:851

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.