SFS 2006:901 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2006:901 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
060901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 3 kap. 6 § och 12 kap. 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 kap. 1 b och 1 c §§,

av följande lydelse.

3 kap.

6 § Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan
liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha
kontakt med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv-

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed
jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med

uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga
angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som
inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses
endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och sär-

skild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkal-
lande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande bete-
ende, kan nämnden utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge
om denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får
en sådan kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare begär eller
samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får en särskilt kvalificerad kontakt-
person utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

5 kap.

1 b § Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkstäl-
las så snart det kan ske.

1 Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

SFS 2006:901

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

2 SFS 2006:890�931

background image

2

SFS 2006:901

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Socialnämnden skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd ung-

domstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämn-
den skall kontrollera att arbetsplanen följs.

1 c § Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om
medling med anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av nå-
gon som är under 21 år.

12 kap.

8 § Har en domstol dömt någon till ungdomsvård eller till ungdomstjänst,
skall socialnämnden underrätta åklagarmyndigheten, om det kan antas att
det finns förutsättningar för åtgärd enligt 30 b § lagen (1964:167) med sär-
skilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 32 kap. 4 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 utom i fråga om 5 kap. 1 c §

som träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.