SFS 2006:936 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2006:936 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
060936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 11 § socialtjänstlagen

(2001:453) skall ha följande lydelse.

5 kap.

11 §

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes

anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor
som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör
också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot
närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Denna lag träder i kraft den 15 november 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293.

SFS 2006:936

Utkom från trycket
den 28 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.