SFS 2002:1039 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2002:1039 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
021039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § socialtjänstlagen

(2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, den all-

männa försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för so-
cialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning
av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan
verksamhet som bedrivs i samverkan.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

SFS 2002:1039

Utkom från trycket
den 17 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.