SFS 2003:1215 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2003:1215 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
031215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § socialtjänstlagen

(2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, den

allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för
socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare använd-
ning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av
sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan all-
män försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting får kommu-
nen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden.
Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101.

2

Senaste lydelse 2002:1039.

SFS 2003:1215

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.