SFS 2010:52 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2010:52 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
100052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 4 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodo-

sedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn

inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgif-
ter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bi-

ståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva
ett självständigt liv.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:57, bet. 2009/10:SoU6 rskr. 2009/10:179.

SFS 2010:52

Utkom från trycket
den 16 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.