SFS 2010:204 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2010:204 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
100204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 18 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 c § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 c §

2

Socialnämnden har rätt att ta del av uppgifter som lämnats i ären-

den om ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare hos en myndighet som prövar frågor om ersättning en-
ligt den lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande vid handläggning av ärenden om

ekonomisk ersättning till enskild som får ersättning enligt lagen (1992:1068)
om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208.

2 Senaste lydelse 2008:971.

SFS 2010:204

Utkom från trycket
den 30 mars 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.