SFS 2011:328 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2011:328 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
110328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

2

dels att 2 kap. 2 och 3 §§ samt 16 kap. 1 och 2 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1 och 2 §§ ska utgå,
dels att 2 kap. 1 §, 6 kap. 9 och 15 §§ samt 16 kap. 3, 4, 6 a och 6 e §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., samt en ny para-

graf, 16 kap. 6 i §, av följande lydelse.

2 kap.

1 §

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd

och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asyl-

sökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen.

2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om
stöd och hjälp enligt denna lag

Ansvarig kommun

1 §

Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt

2 kap. 1 §, om inte annat följer av 3�5 §§.

2 §

Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar

för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till
akuta situationer.

3 §

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen,

ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde
behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel

1 Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202.

2 Senaste lydelse av 16 kap. 1 § 2009:596.

SFS 2011:328

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

2

SFS 2011:328

1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin star-

kaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller

3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken

han eller hon har sin starkaste anknytning.

4 §

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till

följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade,

2. hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
3. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 §

andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2,

5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt

9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den en-

skildes bosättningskommun.

5 §

Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och

hjälp

1. under kriminalvård i anstalt,
2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av

någon annan än en kommun,

3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen

6 §

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bo-

sättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller
allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen
skyldig att på begäran

1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att

kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,

2. verkställa bosättningskommunens beslut.

7 §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2, ska

bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnad-
erna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättnings-
kommunen tillämpar för motsvarande insatser.

Ansökan om insatser i en annan kommun

8 §

En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om in-

satser i den kommunen om han eller hon

1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har

ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte
kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon
behöver lämnas, eller

background image

3

SFS 2011:328

2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kom-

mun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver
lämnas.

9 §

En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i

inflyttningskommunen. �r den sökandes behov tillgodosedda i bosättnings-
kommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning

som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

�verflyttning av ärende

10 §

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en en-

skild person kan flyttas över till en annan kommun.

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos

den andra kommunen. �rendet ska då flyttas över om den som berörs av
ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hän-
syn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och om-
ständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

En begäran enligt andra stycket ska vara skriftlig. Den andra kommunen

ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning.

11 §

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får

den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos Socialstyrelsen.
En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad
har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning.

Socialstyrelsen ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Beslut i ären-

det ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in, om det inte
finns särskilda skäl för en längre handläggningstid.

12 §

Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende

enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar ärendet.

6 kap.

9 §

3

Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård

och fostran meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt
2 a kap. ansvarar för att tillgodose vårdnadshavarens behov av stöd och
hjälp.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna

enligt 7 §.

15 §

Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med hemvist utom-

lands i syfte att adoptera det och ett samtycke enligt 14 § till att adoptions-
förfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i samma kommun som
enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose den eller de sökandes behov av stöd
och hjälp.

3 Senaste lydelse 2003:407.

background image

4

SFS 2011:328

Den socialnämnd som lämnat samtycke enligt 14 § ska fullgöra skyldig-

heterna enligt 7 §.

16 kap.

3 §

4

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

� ansökan enligt 2 a kap. 8 §,
� bistånd enligt 4 kap. 1 §,
� vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,
� förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,
� medgivande enligt 6 kap. 6 §,
� medgivande enligt 6 kap. 12 §,
� återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,
� samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
� avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4�9 §§.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvalt-

ningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas
först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt

4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem en-
ligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

4 §

5

Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

i ärenden om

1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,
2. omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
3. föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,
4. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9�11 §§, samt
5. överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 §.
I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller

i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400).

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.
Beslut av Socialstyrelsen och domstol i fråga som avses i första stycket 2,

3 och 4 gäller omedelbart.

6 a §

6

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt

4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska
åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte
inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten
av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap.

1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att
betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig

4 Senaste lydelse 2009:836.

5 Senaste lydelse 2009:596.

6 Senaste lydelse 2008:965.

background image

5

SFS 2011:328

tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant
avgörande avbrutits.

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket

begärt att få senarelägga verkställandet.

Om en bosättningskommun med stöd av 2 a kap. 6 § 2 har begärt att en

vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som
avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna
paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

6 e §

7

Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut bara om ansö-

kan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gyn-
nande beslutet om biståndet eller inom två år från det att verkställigheten av
det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan en-

ligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet
vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen av-
brutits.

Om en vistelsekommun enligt 6 a § fjärde stycket ska betala den särskilda

avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

6 i §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap.

6 § 2 ska skyldigheten i 6 f�6 h §§ att rapportera till Socialstyrelsen och till
kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett

ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte kom-
munen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya före-
skrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde
samtycker till det.

3. En kommun som beviljat insatser före ikraftträdandet ska behålla an-

svaret för insatserna till dess att kommunen och en annan kommun som är
ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om över-
flyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.

4. Föreskrifterna i 2 a kap. 6 och 7 §§ ska inte tillämpas i ärenden där be-

slut meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:495.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.