SFS 2011:1407 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2011:1407 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
111407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 11 b § och 12 kap. 7 §

socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 b §

2

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om

enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ läm-
na sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska

lämnas ut enligt första stycket.

12 kap.

7 §

3

Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgif-

ter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felak-
tiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder

ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten,

och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser

inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfat-

tas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2009:596.

3 Senaste lydelse 2009:496.

SFS 2011:1407

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1407

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.