SFS 2007:615 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Du är här: Start / Straffrätt / Bidragsbrottslag (2007:612) / SFS 2007:615 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
070615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § bidragsbrottslagen (2007:612)

skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller sådana bidrag, ersättningar, pensioner och lån för per-
sonligt ändamål (ekonomiska förmåner) som enligt lag eller förordning be-
slutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studie-
stödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller
arbetslöshetskassorna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för brott som begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12, rskr. 2006/07:214.

SFS 2007:615

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.