SFS 2014:667 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Du är här: Start / Straffrätt / Bidragsbrottslag (2007:612) / SFS 2014:667 Lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
140667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § bidragsbrottslagen (2007:612)

ska ha följande lydelse.

6 §

Myndigheter som anges i 1 § samt kommuner och arbetslöshetskassor

ska göra anmälan till Polismyndigheten eller till �&klagarmyndigheten om det
kan misstänkas att brott enligt denna lag har begåtts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:667

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.