SFS 1983:352

830352.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:352

om äEidrmg i bötesverkställjghetsSagee (1979:189);

utkom från trycket

den 7 juni 1983

Utfärdad den 19 maj 1983 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bötesverkställighetslagen

(1979:189)

dels att 1 och 14 §§ skall ha ne dan angivna lydelse,
dels att i lagen skall infö ras nio nya paragrafer, 15-23 §§, samt före 15 §

en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

Prop, 1982/83:93, JuU 29, rskr 264.

3Q3

¬

background image

SFS 1983:352

I § Bötesstraff verkställs genom uppbörd eller indrivning. Regeringen

bestämmer, i vad mån uppbörd skall ske.

Lagens bestämmelser om böter gäller också vite. Bestämmelserna i 1-

13 §§ gäller dessutom sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar
betalningsskyldighet. Vad som sägs i lagen om dom gäller även b eslut.

14 § Har beslut om förvandlingsstraff för obetalda böter meddelats, far
dessa böter ej indrivas. Intill dess förvandlingsstraffet har till fullo verk­
ställts eller bortfallit får dock betalning för böterna tas emot, om den avser

hela det bötesbelopp som är obetalt.

I Förvandling av böter

15 § �&dömda böter, som inte har kunnat indrivas och som inte har

avkortats, skall på talan av åklagare förvandlas till fängelse, om det är

uppenbart att den bötfallde av tredska har underlåtit att betala böterna

eller om förvandling annars av särskilda skäl är påkallad från allmän

synpunkt.

�r den bötfallde, när förvandling skall ske, skyldig att betala även andra

böter än sådana som avses i fö rsta stycket, skall också dessa böter för­
vandlas.

Förvandlingsstrafifet skall bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar

och högst tre månader.

16 § Mål om förvandling av böter tas upp av tingsrätten i den ort där den

bötfallde finns eller av den tingsrätt som har handlagt det mål, i vilket
bötesstraffet eller, om det är fråga om flera sådana straff, något av dem har
ådömts. Har bötesstraffet eller vid flera straff något av dem bestämts

genom strafföreläggande eller genom föreläggande av ordningsbot, kan

målet tas upp även av den tingsrätt hos vilken åtal skulle ha kunnat väckas.

17 § I mål om böt esförvandling skall tingsrätten vid avgörande av saken

bestå av en lagfaren domare och nämnd. �&klagaren och den bötfallde skall
kallas till förhandling inför rätten. Om den bötfallde inte inställer sig, far
målet ändå avgöras, såvida tillfredsställande utredning finns i saken.

Rättens avgörande av saken sker genom beslut.
Ett beslut varigenom rätten har lämnat en ansökan om förvandling utan

bifall utgör inte hinder för att en sådan ansökan tas upp på nytt beträffande

samma böter, om nya förhållanden ger anledning till det.

I övrigt skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande

mål om allmänt åtal.

804

18 § Om den bötfallde sedan förvandling av böterna har beslutats betalar

hela bötesbeloppet, bortfaller förvandlingsstraffet till den del det inte har
verkställts. Beslut om detta meddelas av kriminalvårdsstyrelsen.

19 § Har någon ålagts förvandlingsstraff för böter och uppkommer däref­

ter fråga om förvandling av andra böter, som har ålagts innan del först­

nämnda straffet har blivit till fullo verkställt, skall vid det nya straffets
bestämmande i möjlig mån iak ttas att straffen tillsammans inte överstiger

¬

background image

vad som skulle ha ålagts om böterna hade förvandlats samtidigt. Rätten får

SFS 1983:352

i ett sådant fall förordna att det tidigare ådömda förvandlingsstraffet skall

avse även de andra böterna eller bestämma det nya straffet till kortare tid
än som anges i 15 § tredje stycket.

Avser ett beslut om förvandling böter som har ålagts innan ett tidigare

förvandlingsstraff har böljat verkställas och framgår det inte av beslutet att

det tidigare förvandlingsstraffet har beaktats, skall rätten, sedan besluten

har vunnit laga kraft, efter anmälan av åklagare ompröva det beslut som

har meddelats senast. Därvid tillämpas första stycket.

( 20 § Om verkställighet av förvandlingsstraff föreskrivs särskilt.

21 § �&lagt förvandlingsstraff bortfaller, om beslutet inte har böljat verk­

ställas inom tre år från det beslutet vann laga kraft.

22 § Förvandling får ej ske av

1. böter, som har ådömts med stöd av 33 kap. 2 § brottsbalken,

2. vite, som har utdömts för underlåtenhet att fullgöra dom eller beslut

rörande saken i mål som har handlagts enligt lagen (1974:371) om rätte­

gången i arbetstvister.

Om hinder i andra fall mot förvandling av böter eller viten finns särskilda

bestämmelser.

23 § Ett beslut av hovrätten i ett mål om bötesförvandling får inte över­

klagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

2. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om böter som har ålagts

före ikraftträdandet. Sådana böter får dock inte förvandlas, om hinder

häremot skulle ha mött enligt 9 § lagen (1964:168) om förvandling av böter

eller om förhållande som avses i 11 § nämn da lag har inträtt före ikraftträ­
dandet. Inte heller får förvandlings straff som endast avser böter som har

ålagts före ikraftträdandet bestämmas till fångelse på längre tid än som
skulle ha kunnat ske enligt äldre bestämmelser.

3.1 lagen (1983:353) om upphävande av lagen (1964:168) om förvandling

av böter finns bestämmelser om beslut i mål om bötes förvandling som har

meddelats före utgången av juni 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Mutick
(Justitiedepartementet)

805

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.