SFS 2001:356 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Du är här: Start / Straffrätt / Bötesverkställighetslag (1979:189) / SFS 2001:356 Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
010356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § bötesverkställighetslagen

(1979:189) skall ha följande lydelse.

5 §

Uppkommer överskott vid uppbörd, får det avräknas på andra böter

som den bötfällde är skyldig att betala. I den mån avräkning ej sker, skall
överskott återbetalas.

Endast överskott som uppgår till minst femtio kronor skall återbetalas.

Beloppet skall avrundas till närmaste lägre hela krontal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235.

SFS 2001:356

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

4*

SFS 2001:350�387

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.