SFS 2012:301 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2012:301 Lag om ändring i brottsbalken
120301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 17 kap. 7 och 17 §§ samt 20 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 9 och 10 §§, 17 kap. 8 och 16 §§, 20 kap. 5 § och rubriken

till 10 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas fem nya paragrafer, 10 kap. 5 a�5 e §§, av

följande lydelse.

10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott

5 a §

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett

löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen
eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två
år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är
föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig
förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsman-

nen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som

tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig
själv.

5 b §

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall

som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst
två år.

5 c §

�r brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt

tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse i lägst sex månader
och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
om gärningen innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull
ställning, avsett betydande värde eller ingått i en brottslighet som utövats
systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

1 Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222.

2 Senaste lydelse av
17 kap. 7 § 2004:404
17 kap. 17 § 2011:511
20 kap. 2 § 2004:785.

SFS 2012:301

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

2

SFS 2012:301

5 d §

För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år

den som i annat fall än som avses i 5 a eller 5 b §

1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att på-

verka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upp-
handling, eller

2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han el-

ler hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller
offentlig upphandling.

5 e §

En näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt

någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom
av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller
handel med inflytande enligt 5 d § 2 i den angelägenheten döms för vårdslös
finansiering av mutbrott
till böter eller fängelse i högst två år.

9 §

3

För försök till förskingring eller trolöshet mot huvudman samt för för-

sök eller förberedelse till grov förskingring döms till ansvar enligt vad som
föreskrivs i 23 kap. För förberedelse till grovt givande av muta döms också
till ansvar enligt 23 kap.

10 §

4

Vad som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares åtals-

rätt ska gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock inte grov för-
skingring och sådan trolöshet mot huvudman som är att anse som grov.

Undandräkt, olovligt förfogande eller olovligt brukande beträffande egen-

dom som kommit i gärningsmannens besittning genom avtal om hyra av
egendomen eller avtal enligt vilket äganderätten ska övergå först sedan
betalning erlagts eller som gärningsmannen annars innehar på grund av
kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, får åtalas av åklagare endast om
åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös

finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från
allmän synpunkt. Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock
av 20 kap. 5 §.

17 kap.

8 §

5

Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av

rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess ut-
gång eller annars otillbörligen inverka på omröstningen, döms för otillbör-
ligt verkande vid röstning
till böter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om

brottet är grovt ska särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om
våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för

att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller inte rösta, döms, om det inte är

3 Senaste lydelse 2011:511.

4 Senaste lydelse 1994:1411.

5 Senaste lydelse 1977:103.

background image

3

SFS 2012:301

tagande av muta, för tagande av otillbörlig förmån vid röstning till böter
eller fängelse i högst sex månader.

16 §

6

För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman döms

till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap., såvida inte brottet, om det
fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa. För försök eller förberedelse
till främjande av flykt döms också till ansvar enligt vad som anges i 23 kap.

20 kap.

5 §

7

Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala brott

varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i utövningen
av anställningen eller uppdraget:

1. arbetstagare hos staten eller en kommun,
2. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndig-

het som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,

3. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom total-

försvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

5. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses i 1�4

utövar myndighet.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket ska dock gälla
1. vad som i denna balk föreskrivs om att åtal inte får ske utan förord-

nande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat och

2. vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal för gärning,

för vilken straff är föreskrivet endast om den förövas av innehavare av an-
ställning eller uppdrag som avses i första stycket.

Om det inte finns särskilda bestämmelser för ett visst fall, får åklagare

åtala brott mot sådan tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild måls-
ägande endast om denne anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från all-
män synpunkt.

Om åtal för brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget

begåtts av riksdagsledamot, statsråd, justitieråd eller innehavare av anställ-
ning eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gäller särskilda bestäm-
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik �rnsved
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:511.

7 Senaste lydelse 2010:1394. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.