SFS 2007:213 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2007:213 Lag om ändring i brottsbalken
070213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 april 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 9 c § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

4 kap.

9 c §

2 Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig

tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller
olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift
döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller
den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller
hindrar användningen av en sådan uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147.

2 Senaste lydelse 1998:206.

SFS 2007:213

Utkom från trycket
den 9 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.