SFS 2013:365 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2013:365 Lag om ändring i brottsbalken
130365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 4 och 6 §§ samt

35 kap. 4 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk

domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk med-

borgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller
norsk medborgare och finns här, eller

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag

kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på

gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat
och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen.

I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd som är att anse

som strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen
på gärningsorten.

De inskränkningar av svensk domsrätt som anges i andra och tredje styck-

ena gäller inte för brott som avses i 6 kap. 1�6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till
sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år. Inte hel-
ler gäller inskränkningarna för brott som avses i 4 kap. 1 a § eller 16 kap.
10 a § första stycket 1 och femte stycket eller försök till sådana brott.

6 kap.

1 §

3

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig
med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sex-

uell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att
otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig

1 Prop. 2012/13:111, bet. 2012/13:JuU20, rskr. 2012/13:234.

2 Senaste lydelse 2010:399.

3 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2013:365

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:365

rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psy-
kisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en
särskilt utsatt situation.

�r ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omstän-

digheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fäng-
else i högst fyra år.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för

grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt
allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit
i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet el-
ler annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

4 §

4

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett så-

dant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränk-
ningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fäng-
else i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot

ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gär-
ningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till
gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på
grund av en myndighets beslut.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för

grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedö-
mande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har
använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på
barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med
hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild
hänsynslöshet eller råhet.

6 §

5

Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och

5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men
inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som av-
ses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i
högst två år.

�r brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i

lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det sär-
skilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt ut-
nyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än en
förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om brottet
med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars inne-
burit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

4 Senaste lydelse 2005:90.

5 Senaste lydelse 2005:90.

background image

3

SFS 2013:365

35 kap.

4 §

6

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om

det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd
får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna

räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4�6 och 8 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1�3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot

en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott, om

brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första
stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller

försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den

bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller in-
ställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokfö-
ringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av Skatte-
verket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas

även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att
döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:1298.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.