SFS 2013:367 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2013:367 Lag om ändring i brottsbalken
130367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 a § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

4 kap.

4 a §

2 Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller

enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidi-
gare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en
upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att
allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i
lägst nio månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna

som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans
med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov
kvinnofridskränkning
till samma straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:108, bet. 2012/13:JuU25, rskr. 2012/13:251.

2 Senaste lydelse 1999:845.

SFS 2013:367

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.