SFS 2008:34 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2008:34 Lag om ändring i brottsbalken
080034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 kap. 15 § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

26 kap.

15 §

2

När det finns skäl att anta att den frigivne för sin anpassning i sam-

hället behöver stöd av en särskild föreskrift om vad han eller hon ska iaktta
under prövotiden, får en sådan föreskrift meddelas för en viss tid eller tills
vidare. Särskild föreskrift får avse

1. vistelseort eller bostad under viss tid, högst ett år åt gången,
2. arbetsanställning, annan förvärvsverksamhet eller utbildning,
3. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller utan-

för sjukhus eller annan dylik inrättning.

Om den frigivne ska få vård eller behandling enligt första stycket 3, får

det föreskrivas att han eller hon ska vara skyldig att lämna blod-, urin-, ut-
andnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är
påverkad av alkohol, andra beroendeframkallande medel, något sådant
medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsme-
del eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor.

Har den frigivne förpliktats att ersätta skada som uppkommit genom brot-

tet, får föreskrifter meddelas om tid och sätt för skadeståndsskyldighetens
fullgörande i den utsträckning sådana föreskrifter inte med hänsyn till den
frigivnes ekonomiska situation och övriga omständigheter kan antas mot-
verka hans eller hennes anpassning i samhället.

Om den frigivne står under övervakning, får särskild föreskrift meddelas

om vad som ska gälla för övervakningen. I en sådan föreskrift får det anges
på vilket sätt och i vilken omfattning den frigivne ska hålla kontakt med
övervakaren eller Kriminalvården. Vidare får det föreskrivas skyldighet för
den frigivne att lämna underrättelse till övervakaren eller Kriminalvården
om att han eller hon uteblivit från en arbetsplats, skola eller annan i före-
skriften angiven verksamhet eller inrättning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

1

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2

Senaste lydelse 2005:967.

SFS 2008:34

Utkom från trycket
den 12 februari 2008

background image

2

SFS 2008:34

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.