SFS 2014:408 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2014:408 Lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
140408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i
brottsbalken;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 6 c § lagen (1998:1703) om

ändring i brottsbalken ska ha följande lydelse.

22 kap.

6 c §

Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt för-

bud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till utförandet
av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms för
olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att
bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

�r brottet grovt, döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid be-

dömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen haft stor
betydelse för kärnsprängningen eller om gärningen inneburit fara för männi-
skor eller för egendom av särskild betydenhet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261.

SFS 2014:408

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.