SFS 2014:615 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2014:615 Lag om ändring i brottsbalken
140615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 7 § och 16 kap. 15 § brotts-

balken ska ha följande lydelse.

15 kap.

7 §

Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndighe-

ten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gär-
ning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande
omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för
falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter
eller fängelse i högst sex månader.

Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan

var sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst
sex månader.

16 kap.

15 §

2

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera

människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föran-
leder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i
högst ett år.

�r brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse i lägst sex

månader och högst fyra år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anord-

ning föranleder onödig utryckning av Polismyndigheten, kommunal organisa-
tion för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för
allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:780.

SFS 2014:615

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:615

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.