SFS 2015:78 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2015:78 Lag om ändring i brottsbalken
150078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 kap. 5 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

29 kap.

5 §

2

Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig om-

fattning beakta

1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,
2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drab-

bas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

3. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet

begicks,

4. om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller be-

gränsa skadliga verkningar av brottet,

5. om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av vä-

sentlig betydelse för utredningen av brottet,

6. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund

av brottet utvisas ur riket,

7. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund

av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller
drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutöv-
ning,

8. om ett straff utmätt efter brottets straffvärde skulle framstå som opropor-

tionerligt strängt med hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet,
eller

9. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre

straff än brottets straffvärde motiverar.

Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda

skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

1 Prop. 2014/15:37, bet. 2014/15:JuU8, rskr. 2014/15:111.

2 Senaste lydelse 1988:942.

SFS 2015:78

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:78

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.