SFS 2015:80 Lag om ändring i brottsbalken

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 2015:80 Lag om ändring i brottsbalken
150080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 kap. 2 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

32 kap.

2 §

2

Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ung-

domstjänst om påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person
och övriga omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst ska åläggas att
utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst
tjugo och högst etthundrafemtio timmar.

Den som är över arton år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns

särskilda skäl för det.

Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt in-

gripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare
brottslighet och det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet mel-
lan ungdomstjänst och böter ska ungdomstjänst väljas om den påföljden inte
är alltför ingripande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelsen i den nya lydelsen ska tillämpas även på gärningar som

begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

2 Senaste lydelse 2006:891.

SFS 2015:80

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.