SFS 1971:188

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1971:188
710188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

, v

SFS 1971:188 Lag

om ändring i brottsbalk en;

Utkom frän trycket

den 8 juni 1971

fj.

'lii

I'

ft:

⬢ :⬢.(

I-;.-

> 'd

t /

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenh funnit gott att i fråga om brottsbalken förordna,

dels att i balken skall införas en ny p aragraf, 13 kap. 5 a §, av nedan

angivna lydelse,

dels att 2 kap. 3 § och 13 kap. 12 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 KAP.

3 § Utlänning, som utom riket begått brott, dömes även i annat fall än
i 2 § sägs efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om han förövat brottet å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock

eljest om han var befälhavare eller tillhörde besättningen å sådant fartyg
och begått brottet i tjänsten,

2. om han begått brottet å område där avdelning av krigsmakten be­

fann sig, dock i fall han ej var krigsman allenast om avdelningen be­

fann sig å området för annat ändamål än övning,

3. om brottet förövats mot Sverige, svensk medborgare eller svensk

menighet, inrättning eller sammanslutning eller mot utlänning som hade

hemvist i Sverige, eller

4. om brottet är kapning av luftfartyg eller folkrättsbrott.

234

13 KAP.

5 a § Den som ombord på luftfartyg medelst olaga tvång bemäktigar
sig fartyget eller ingriper i dess manövrering, dömes för kapning av luft­

fartyg till fängelse i högst fyra år.

�r brottet grovt, dömes till fängelse, lägst ett och högst tio år. Vid

bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därige­
nom framkallats fara för flera människoliv eller om gärningen eljest

varit av särskilt farlig art.

12 § För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabo tage, grovt sabotage, kapning

' Prop. 1971: 92, JuU 9, rsk r 164,

¬

background image

av luftfartyg eller spridande av gift eller smitta eller till förgöring, så
ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt

Vad i 23 kap . stadgas.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift Utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörSamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER

(J usti tiedepar tementet)

SFS 1971:188

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.