SFS 1971:570

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1971:570
710570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:570

om ändring i brottsbalken;

Utkom från trycket

- ^

-

- - -

den 27 juli 1971

^ ^

^

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 37 kap. 6 § brottsbalken skall ha ne­
dan angivna lydelse.

37 kap.

6 § Begär den dömde att bliva muntligen hörd i ärende, som hand-
lägges av övervakningsnämnd, skall tillfälle därtill beredas honom.

I ärende hos kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden och

interneringsnämnden bör, om det kan antagas vara till gagn och lämp­
ligen kan ske, tillfälle beredas den dömde att bliva muntligen hörd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1971; 30, KU 36, rskr 222.

1475

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.