SFS 1972:222

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1972:222
720222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i brottsbalken;

given Stockho lms slott den 26 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, fu nnit gott att i fråga om brottsbalken förordna,

dels att 16 kap. 14 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 16 kap. 14 a och

17 §§, av nedan angivna lydelse.

SFS 1972: 222

Utkom från trycket

den 8 juni 1972

16 KAP.

14 § Anordnar någon för allmänheten äventyrligt spel om penningar

eller penningvärde eller tillåter någon sådant spel i lokal som han upp­
låtit åt allmänheten, dömes f�r dobbleri till böter eller fängelse i högst

sex månader.

Deltager någon i spel som avses i första stycket och som anordnats

för allmänheten eller eljest äger rum i lokal vartill allmänheten har till­

träde, dömes f�r dobbleri till böter.

14 a § �r brott som i 14 § första stycket sägs att anse som grovt,

skall för grovt dobbleri dömas till fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

verksamheten bedrivits yrkesmässigt, omfattat avsevärda belopp eller
eljest varit av särskilt farlig art.

1 Prop. 1972; 96, JuU 15, rsk r 206.

461

V

¬

background image

SFS 1972: 222

17 § För försök eller förberedelse till grovt dobbleri dömes till an­

svar enligt vad i 23 kap. stadgas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1972.

P

('

P

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

⬢p.

⬢P

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.