SFS 1972:812

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1972:812
720812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 812 Lag

Utkom från t rycket oiH ändring i brottsbalken;

) i

den 9 januar i 1973

given Stockholms slott den 28 december 1972.

^

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott att i fråga om brottsbalken förordna,

dels att 2 kap. 1�3 och 6 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

2124

1 Prop. 1972: 98, JuU 2 6, rskr 285.

etj

- �:

⬢ it

b.

¬

background image

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, av nedan

angivna lydelse.

SFS 1972: 812

2 KAP.

1 § För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag och vid

svensk domstol. Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats

men skäl finnes antaga att det är begånget inom riket.

2 § För brott som begåtts utom riket dömes efter svensk lag och vid

svensk domstol, om brottet begåtts

1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,

2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk

medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk,
isländsk eller norsk medborgare och finnes här, eller

3. av annan utlänning som finnes här i riket och å brottet enligt

svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader.

Första stycket gäller ej, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen

på gärningsorten eller om den begåtts inom område som ej tillhör någon

stat och enligt svensk lag svårare straff än böter icke kan följa på gär­

ningen.

I fall som avses i denna paragraf må ej ådömas påföljd som är att

anse som strängare än det svåraste straff som är stadgat för brottet en­

ligt lagen på gärningsorten.

3 §2 För brott som begåtts utom riket dömes även i an nat fall än som

avses i 2 § efter svensk lag oc h vid svensk dom stol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest

om det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde be­

sättningen å sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av krigsman å område där avdelning av krigs­

makten befann sig eller om det begåtts av annan än krigsman å sådant

område och avdelningen befann sig där för annat ändamål än övning,

3. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan me­

nighet eller svensk allmän in rättning,

4. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och

förövats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild
inrättning eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

5. om brottet är kapning av luftfartyg eller folkrättsbrott, eller

6. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

5 a § Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägan-
de dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats eller i främ­

mande stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 28 maj

1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar, må den tilltala­

de ej här i riket lagföras för samma gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,

2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har

ådömts,

" Sena ste lydelse 1971; 188.

2125

\

¬

background image

SFS 1972:812

ställigheten

3. om ådömd påföljd har verk

pågår, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande

staten.

Första stycket gäller ej i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 3, 5

eller 6, såvida ej lagföringen i den främmande staten har skett på be­

gäran av svensk myndighet.

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom dom meddelad i

främmande stat och föreligger ej på grund av vad förut i denna paragraf

sagts hinder mot lagföring, må åtal för gärningen väckas här i riket en­
dast efter förordnande av Konungen eller den Konungen bemyndigat
därtill.

6 § Domes någon här i riket till ansvar för gärning för vilken han

utom riket har ådömts påföljd, skall vid bestämmande av påföljd skälig

hänsyn tagas till vad han undergått utom riket. Finnes böter eller fängel­
se böra ådömas och har han utom riket ådömts frihetsberövande på­
följd, skall vad han undergått därav till fullo tillgodoräknas honom vid
påföljdens bestämmande.

I fall som avses i f örsta stycket må dömas till li ndrigare straff än för

gärningen är stadgat eller ock påföljd helt eftergivas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 28 december 1972.
GUSTAF ADOLF

(L. S.)

LENNART GBIJER
(Justitiedepartementet)

M

»⬢

n

.|V(D

&

l[0_

ijiJS

öi�

iBi
ä
;a .

⬢fe3

lafe

isi

jffjj

⬢il Af

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.