SFS 1972:629

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1972:629
720629.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

- »a J.U I

SFS 1972: 629 Lag

Utkom från trycket om änd ring i brottsbal ken;

den 19 dec. 1972

given Stockholms slott den 8 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med G u d s n å d e, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

;

dagen\ funnit gott förordna, att 16 kap. 13 § brottsbalken skall ha ne­
dan angivna lydelse.

16 KAP.

13 § Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom miss­

handel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen

1560

1 Prop. 1972: 122, JuU 27 , rskr 298.

¬

background image

utsätter djur för lidande, domes för djurplågeri till böter eller fängelse

SFS 1972: 629

i högst två å r.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 december 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART G EIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.