SFS 1973:43

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1973:43
730043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:43

om ändring i bro ttsbalken;

riven Stockholms slott den 2 mat^ 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL funnit gott att i fråga om brottsbalken förordna,

cie!s att 33 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
de!s a tt 26 k ap. 8 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas fyra nya paragrafer, 33 kap. 5�8 §§,

av nedan angivna lydelse.

26 KAP.

8 §- Verkställas samtidigt flera fängelsestraff, skall vid tillämpning av

6 § hänsyn tagas till den sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse an­

ses härvid även förvandlingsstraff för böter.

Om verkställighetstiden, enligt vad därom är stadgat, förlängts ge­

nom disciplinär bestraffning, skall förlängningen icke medtagas vid be­
räkning av tid för villkorlig frigivning, och må frigivning ej ske förrän
bestraffningen verkställts.

Såsom avtjänad tid räknas även tid varunder straffet skall anses verk­

ställt på grund av domstols förordnande som i 33 kap. 5�7 §§ sägs.

33 KAP.

5 § Domes någon till fängelse på viss tid, ungdomsfängelse eller inter­

nering eller förordnar ratten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1, att sådan
påföljd skall avse ytterligare brott, och har den dömde med anledning

av misstanke o m brott, som prövats genom dom i målet, under en sam­

manhängande tid av minst tjugofyra timmar varit berövad friheten som

anhållen, häktad, tagen i förvarsarrest eller intagen på rättspsykiatrisk

klinik enligt 9 § lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i
brottmål, skall tiden för frihetsberövandet, till den del därunder icke

samtidigt sk ett verkställighet av dom i annat mål, anses som tid under

vilken den ådömda påföljden verkställts i anstalt. Domstolen skall i do­
men angiva det antal dagar påföljden skall anses verkställd. �r den tid
varmed ådömt fängelse överstiger frihetsberövandet ringa, må förordnas

att fängelsestraffet skall anses helt verkställt genom frihetsberövandet.

Undanröjes villkorUg dom eller skyddstillsyn och domes i stället till

fängelse p å viss tid, ungdomsfängelse eller internering, äger första styc­

ket tillämpning ä ven i fråga om frihetsberövande, som föregått den vill­
korliga domen, domen på skyddstillsyn eller dom, varigenom förordnats

att den genom sådan dom ådömda påföljden skall avse även ytterligare

brott. Detta gäller dock endast i den mån frihetsberövandet icke till­

godoräknats enligt första eller tredje stycket.

Domes någon till böter, suspension eller disciplinstraff och har han

nted anledning av misstanke om brott, som prövats genom dom i målet,

varit berövad f riheten på sätt som angives i första stycket, må förordnas

j Prop. 1972; 146, JuU 1973:3, rskr 1973:23.

benaste lydelse 1965; 620.

69

¬

background image

SFS 1973:43

att pa

vandet.

åföljden skall anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberij.

6 § Bestämmelserna i 5 § om tillgodoräknande av tid för frihetsberö-

vande som verkställighet av påföljd må, i den mån det med hänsyn tin

omständigheterna prövas skäligt, tillämpas även i fråga om frihetsberö-
vande som ägt rum utom riket.

7 § Har någon börjat undergå fängelse, ungdomsfängelse, internering
eller, efter dom på skyddstillsyn, sådan behandling som avses i 28 k ap.

3 §, och dömes han i högre rätt i stället till annan i 5 § första eller tredje

stycket angiven påföljd, äger vad där är föreskrivet om tillgodoräknande
av tid för frihetsberövande motsvarande tillämpning i fråga om tid u n­
der vilken verkställighet sålunda skett.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss t id, ungdomsfängelse eller internering, äger första styc­

ket motsvarande tillämpning i f råga om tid varunder verkställighet skett
på grund av dom i det mål vari den villkorliga domen eller domen p å

skyddstillsyn slutligen meddelades.

8 § Vid prövning i högre rätt av klagan angående ådömd påföljd m å

beslut i fråga som avses i 5�7 § ändras även om talan ej fullföljts mot

beslutet.

Denna lag träder i k raft den 1 april 1973.

Föreskrifterna i 33 kap. 5 § andra stycket och 7 § andra stycket gäller

ej vid u ndanröjande av villkorlig dom eller skyddstillsyn som meddelats
före ikraftträdandet. Nya lagen skall dock gälla beträffande frihetsbe­

rövande som föregått dom, som meddelats efter ikraftträdandet och
genom vilken förordnats att påföljd som nyss sagts skall avse yt terli­

gare brott.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 2 mars 1973.

Under Hans Maj:ts
Min allern ådigste Konungs och Herres sjukdom,
enligt Dess nådiga beslut:
CARL GUSTAF
(L. S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

t

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.