SFS 1973:648

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1973:648
730648.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:648

om ändring i brot sbaUcen;
given Stockholm slott den 5 juni 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-
dagen^, funnit gott att i fråga om brottsbalken förordna,

dels att 7 kap. 2 § skall upphöra att gälla,
dels att 6 kap. 5 §, 7 kap. 6 § och 35 kap. 4 § skall ha nedan angivna

lydelse.

6 kap.

5 § Har någon samlag med eget barn eller dess avkomling, dömes för

otukt med avkomling till fängelse i högst två å r.

Den som h ar samlag med sitt helsyskon, dömes för otukt med syskon

i ^

till fängelse i högst ett år.

Vad i denna paragraf sägs gäller ej den som förmåtts till gärningen

medelst olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.

7 kap.

6 §- Egenmäktighet med barn må ej åtalas av åklagare, med mindre
åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.

35 kap.

4 § De i 1 och 2 §§ bestämda tiderna skola räknas från den dag brottet
begicks. Förutsättes för ådömande av påföljd att viss verkan av hand­
lingen inträtt, skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

I fall, som i 11 kap. 5 § sägs, skall tiden räknas från den dag då

beslut om egendomsavträde meddelades eller åtal eljest tidigast kunde

ske.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

⬢ {

i'

rf

rf

»'i:

^ Prop. 1973: 32, LU 20, rskr 256.

^ � ndringen innebär att första stycket upp hävs.

1317

L!i

'I

,f

\)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.