SFS 1974:205

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1974:205
740205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 205

om ändrSinp i

'

Utkom frän tryc ket

utfärdad den 19 april 1974.

Kungl. Majtt förordnar med riksdagen' att 26 kap. 5, 7�9 §§, 28

kap. 3

29 kap. 3 §. 30 kap. 4 § och 38 kap. 9 § brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

26 kap.

5 § Den som dömts till fängelse skall för verkställighet av straffet

intagas i kri minalvårdsanstalt. Härom är särskilt stadgat,

7

Vid prövning av fråga om villkorlig frigivning skall särskilt

beaktas verkningarna av fortsatt frihetsförlust för den dömde och

förutsättningarna för hans anpassning i s amhället med hänsyn till de
förhållanden i vilka han skulle komma att försättas efter frigivningen.

8

Verkställas samtidigt flera fängelsestraff, skall vid tillämpning av

6 § hänsyn lagas till den sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse
anses härvid även förvandlingsstraff för böter.

Såsom avtjänad lid räknas även tid varunder straffet skall anses

verkställt på grund av domstols förordnande som i 33 kap. 5�7 §§ sägs.

9 §⬢' Fråga om villkorlig frigivning prövas av den övervakningsnämnd

till vars verksamhetsområde anstalten hör.

' Prop. 1974:20, JuU 2, rskr 99.

- Senaste lydelse 1965:620.

' Senaste lydelse 1973:43. �ndringen innebär att andra stycket upph ävs.

49 j

^ Sena ste lydelse 1965:620.

¬

background image

SFS 1974: 205

28 kap.

3 § Har den lillialade fyllt aderton år, må rätten, såframt det finnes
erforderligt för hans tillrättaförande eller eljest, i dome n förordna att i
skyddstillsynen skall ingå behandling i an stalt. Sådan behandling skall,
enligt vad därom bestämmes under behandlingens gång, pågå minst en

månad och högst två månader. Sedan behandlingen pågått en månad

skall den upphöra så snart fortsatt omhändertagande i anstalt ej kan
anses erforderligt. Om behandlingen är i övrigt särs kilt stadgat.

Om förhållandena påkalla det, äger rätten besluta att förordnande

som i första stycket sägs skall gå i verkställighet utan hinder av att
domen å skyddslillsyn icke vunnit laga kraft.

Beslut om upphörande av behandling enligt första stycket meddelas

av den övervakningsnämnd till vars verksamhetsområde anstalten hör.

29 kap.

3 § Behandlingen skall taga sin början i ansta lt.

Anstaltsvården skall försiggå i kriminalvårdsanstall.

särskilt stadgat.

Härom är

30 kap.

4§ Anstaltsvården skall försiggå i kriminalvårdsanstalt. Härom är
särskilt stadgal.

38 kap.

492

9 § Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket, 28 kap.

11 § eller 34 kap. 10 § and ra stycket, 12 eller 13 § eller 15 ij såvitt angår

tillämpning av 10 § andra stycket länder omedelbart till efterrättelse,

om ej annorlunda förordnas. Detsamma gäller avgöranden enligt 27

kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 ka p. 4, 5, 6 eller 8 § angående föreskrifter,
vite, prövotid eller tid för ungdomsfängelse.

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § andra stycket eller 34 kap. 6 tj att

någon skall undergå behandling varom stadgas i 28 kap. 3 §, äger
rätten, om förhållandena påkalla det, förordna att beslutet skall gå i
verkställighet utan hinder av att det ej vunnit laga kraft. Sådant

förordnande må ock meddelas i fråga om beslut jämlikt 34 kap. 8 § om

återintagning i anstalt av den som undergår ungdomsfängelse.

Denna lag träder i kraft d en 1 ju li 1974.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.