SFS 1982:335

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1982:335
820335.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:335

Utkom från trycket

den 15juni 1982

Lag

om ändring i b rottsbalken;

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs i fråga om brottsb alken

dels att 36 kap. 4 § skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 36 ka p. 3 a §, av nedan

angivna lydelse.

36 kap,

3 a § Har det till följd av ett brott som är begånget i utövningen av nä­

ringsverksamhet uppkommit ekonomiska fördelar för näringsidkaren,
skall värdet därav förklaras förverkat även när det inte följer av I eller 2 §
eller annars är särskilt föreskrivet.

Vad som har sagts i första stycket gäller ej. om förverkande är obilligt.

Vid bedömningen av om så är förhållandet skall bland andra omständighe­

ter beaktas om d et finns anledning att anta att annan betalningsskyldighet
som s varar mot de ekonomiska fördelarna av brottet kommer att åläggas
näringsidkaren eller annars fullgöras av denne.

Kan bevisning om vad som skall förklara s förverkat inte alls eller endast

712

' Prop. 198 i/82:142, JuU 53, rskr 328.

¬

background image

med svårighe t föras, får värdet uppskattas till ett belopp som är skäligt

SFS 1982:335

med hänsyn till oms tändigheterna.

4

Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får, om

ej annat har föreskrivits, ske hos

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till bro ttet.

b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var,

c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses

i 3 a §,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt, arv

eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo­

men p å annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till an­
tagande om egendom ens samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i fö rsta

stycket a)-c). får den ej förklaras förverkad.

Särskild rätt till ege ndom som förklaras förverkad består, om ej även

den särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring

upphör, om egendomen förklaras förverkad, såvida ej av särskild anled­
ning förordnas att rätten skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1982. Den gäller ej beträffande brott

som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

^Senaste lydelse 1981:827.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.