SFS 1982:363

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1982:363
820363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:363

om ändring i brpttsbalken;

Utkom från trycket

utfärdad den 3 jyni 1982 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 26 ka p. 6 och 8 §§ brottsbalken

skall ha nedan arigivna lydel se.

26 kap.

6

Den som undergår fängelse på viss tid får villkorligt friges sedan två

tredjedelar av tiden eller, om det finns särskilda skäl, halva tiden har avtjä­
nats. Frigivning får doc k inte ske förrän verkställigheten har pågått minst
två månader. Inte heller får villkorlig frigivning s ke från fängelse som har
ådömts enligt 28 kap. 3 § eller från ett förvandlingsstraff för böter.

8 §" Verkställs samtidigt flera fängelsestraff, skall vid tillämpning av 6 §

hänsyn tas till den sa mmanlagda fängelsetiden. Som fängelse anses härvid

även förvandlingsstraff för böter. Ingår bland de straff som samtidigt verk­

ställs sådant straff so m avses i 6 § tred je meningen får villkorlig frigivning
inte ske förrän verkställigheten har pågått minst den tid som svarar mot

detta straff.

den ISjuni 1 982

Prop. 1981/82: 153, JuU 51, rskr 297.

Senaste lydelse 1979:680.

⬢' Senaste lydelse 19 74: 205.

765

¬

background image

SFS 1982:363

Såsom avtjänad tid räknas även tid varunder straffet skall anses verk­

ställt på grund av domstols förordnande som i 33 kap. 5 -7 §§ sägs.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1982 .

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.