SFS 1982:271

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1982:271
820271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:271

Utkom från trycket

den 26 maj 1982

Lag

om ändring i br ottsbalken;

utfärdad den 6 maj 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 kap. 5 § och 16 kap. 8 § brotts­

balken skal! ha nedan angivna lydelse.

5 kap.

5 §" Brott som avses i I -3 §§ får ej åtalas av annan än målsägande. För­

tal och grovt förtal får dock åtalas av åklagare, om målsägande angiver
brottet till åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän syn­
punkt. Under samma förutsättningar får allmänt åtal väckas för förolämp­
ning mot någon i eller för han s myndighetsutövning eller förolämpning mot
någon med anspelning på hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ur­

sprung eller trosbekännelse.

Har förtal riktats mot a vliden, må å tal väckas av den avlidnes efterle­

vande make. bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt. om åtal av sär­

skilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1 -3 §§, att någon genom förgripelse å främ­

mande makts statsöverhuvud som vistas här i riket eller å främmande
makts representant här i riket kränkt den främmande makten, må brottet

åtalas av åklagare utan hinder av vad som st adgas i första styc ket. �&tal får
dock ej ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndi­
gat därtill.

16 kap.

8

Den som offentligen eller eljest i uttalande eller annat meddelande

som sprids bland allmänheten hotar eller uttrycker missaktning för folk­

grupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ra s. hudfärg,

nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot

folkfirtipp till fänge lse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Denna lag trä der i kraft den I januari 1983.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

608

' Prop, 1981/82; 58. JuU 41. rskr 222.

^ Senaste lydelse 1975:667.

⬢'Senaste lydelse 1970:224.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.