SFS 1982:102

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1982:102
820102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Ml

Lag

102

om ändring i Ibrottslbailkei]!;

utkom från trycket

den 16 mars 1982

.1 utfärdad den 8 mars 1982.

4

Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kom­

mun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från upp­

draget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller

däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att in­

neha uppdraget.

Skiljs uppdragstagare från uppdraget enligt första stycket, skall hänsyn

tas därtill vid be stämmande av straff för brottet.

Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos andra

sådana arbetsgivare som avses i 2 § and ra stycket 1.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:90, AU 11, rskr 153.

" Senaste lydelse 1977:103. �ndringen innebär bl, a. att tredje stycket upphävs,

269

^ Senaste lydelse 1976:6 01,

ii

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 kap. 2 och 4 §§ brottsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

20 kap.

I

2

Arbetstagare som mottager, låter åt sig utlova eller begär muta eller

annan otillbörlig belö ning för sin tjänsteutövning, dömes för mutbrott till

böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren
begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat

densamma. �r b rottet grovt, dömes till fängelse i högst se x år.

Vad i första stycket sägs om arbetstagare äger motsvarande tillämpning

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myn­

dighet som hör till sta ten eller till kommun, landstingskommun, kommu-

i|'|i

nalförbund, kyrklig samfällighet, allmän försäkringskassa eller till någon

T:'

sådan arbetsgivare som avses i 1 k ap. I § 3 lagen (1976:600) om offentlig

jij

anställning,

ji;,

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författni ng,

;|i

3. krigsman eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

f|

4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts ut­

övar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i 1 -4 på grund av förtroendeställ­

ning såsom syssloman eller eljest fått att för annan sköta rättslig eller eko­
nomisk angelägenhet eller öva tillsyn å skötseln av sådan angelägenhet.

i I ;

N,!':

Ml'

Vi

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.