SFS 1973:342

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1973:342
730342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. .X.

SFS 1973:342

om ändring i brottsbalken;

^

utkom från trycket

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

den 12 juni 197 3

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåd c, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL f unnit gott förordna, att 2 kap. 3 § och 13 kap. 5 a, 6, 11 och

]2 §§ brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

2 ka p.

3

För brott som begåtts utom riket domes även i annat fall än som

avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest

om det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde

besättningen å sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av krigsman å område där avdelning av krigs­

makten befann sig eller om del begåtts av annan än krigsman å sådant

område och avdelningen befann sig där för annat ändamål än övning,

3. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan me­

nighet eller svensk allmän inrättning,

4. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och

förövats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild
inrättning eller mot utlänning med hemvist i Sv erige,

5. om brottet är kapning av luftfartyg, luftfartssabotage eller folk­

rättsbrott eller försök till kapning av luftfartyg eller luftfartssabotage,

eller

6. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

13 kap.

5 a §⬢* Den som ombord på luftfartyg medelst olaga tvång bemäkti-

gar sig far tyget eller ingriper i dess manövrering, domes för kapning

av luftfartyg till fängelse i högst fyra år.

Vidtager någon eljest åtgärd som är ägnad att framkalla fara för luft­

fartygs säkerhet under flygning eller gör någon luftfartyg 1 trafik oan­

vändbart för flygning genom att förstöra eller skada det, domes för
lufifartssabotage till fängelse i högst fyra ar.

�r brott som i f örsta eller andra stycket sägs att anse som gro^, de­

nies till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livs­
tid. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

därigenom framkallats fara för flera människoliv eller om gärningen
eljest va rit av särskilt farlig art.

ö § Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller
sprängämne eller annorledes, vållar brand eller ofärd som i 1, 2 eller

' Prop. 1973:92, JuU 21, rskr 222.

Senaste lydelse 1972: 812.

63 3

Senaste lydelse 1971; 188.

¬

background image

SFS 1973:342

3 § sägs eller framkallar fara därför, eller vållar skada eller hinder som

i 4 § sägs eller skada som i 5 a § andra stycket sägs, domes för alj.
m ä n f a r Ii g vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex

månader.

�r brottet grovt, dömes till fängelse i högst tva ar.

11 § Om någon, som ådragit sig ansv ar enligt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 el ler

10 § eller enligt 5 a § för luftfartssabotage, frivilligt avvärjt fara som
där sägs innan avsevärd olägenhet uppkommit, må dömas till li ndriga-

re straff än för gärningen är stadgat; dock ma ej dömas till lin drigare

straff än fängelse, om lägsta straffet för brottet eljest är fängelse i tv å

år eller däröver. Var faran ringa och är för gärningen ej stadgat sv å­

rare straff än fängelse i ett år, skall ej dömas till an svar.

12 §⬢⬢ För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sa botage, grovt sabotage, kapning
av luftfartyg, luftfartssabotage eller spridande av gift eller smit ta ell er
till förgöring, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes
till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 25 ma j 1973.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

Senaste lydelse 1971:188.

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.