SFS 1974:596

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1974:596
740596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 596

om ändring i brottsb alken;

Utfärdad den 14 juni 1974.

^ j"''

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' i fråga om brottsbalken,
dels att 3 kap. 4 § skall upphöra att gälla,
dels au 3 kap. 10 och 11 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap,

10 § För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller
sådan misshandel som ej är ringa, så ock för stämpling till mord. dråp

eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant brott
dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

11 S" Misshandel, som ej är grov och som icke förövats å allmän plats,

eller försök eller förberedelse till sådant brott må åtalas av åklagare
allenast om målsägande angiver brottet till åtal eller ock åtal finnes

påkallat ur allmän synpunkt.

Vållande till kroppsskada eller sjukdom må, om brottet ej är grovt,

åtalas av åklagare endast om målsägande angiver brottet till åtal och

åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1975.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1974:70, SoU 21. rskr 268.

- �ndringen inne bär att för sta stycket upph ävs.

1299

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.