SFS 1974:565

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1974:565
740565.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 565 Lag

Utkom fran t rycket

ändring I bfott sbalken;

den 2 juli J974

utfärdad den 10 maj 1974.

Kung). Maj:l förordnar med riksdagen' i f råga om brottsbalken^

dels att 38 kap. 13 § skall upphöra att gälla,

delsen i 2 kap. 5 och 5 a §§, 5 kap. 5 §, 17 kap. 1 §, 19 kap. 4, 12 och

' Prop. 1974:35. KU 21. rsk r 160.

^ Senaste lydelse av

2 kap. 5a § 1972:812

5 kap. 5 § 1970:225

19 kap. 16 § 1970:225

21 kap. 20 § 1972:362

'260

37 kap. 1 och 2 §§ 19 66:188.

¬

background image

16 §§, 20 kap. 12-14 §§, 21 kap. 20 §, 22 k ap. 14 och 16 §§, 37 kap. 1-

SFS 1974: 565

4 §§ samt 38 kap. I § ordet 'Konungen' i olika böjningsformer skall

bytas ut mot 'regeringen' i m otsvarande form,

delsan 18 kap. 1, 2 och 8 §§ samt 19 kap. 1 § skall ha nedan angivna

lydelse.

18 kap.

1 § Den som, med uppsåt att statsskicket skall med vapenmakt eller

eljest med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av
statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall så lun­

da framtvingas eller hindras, företager handling som innebär fara för

uppsåtets förverkligande, dömes, om det ej är högförräderi, för upp­
ror till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst

fyra och högst tio år.

2 § Om gärning som avses i 3-5 kap. innebär förgripelse mot

Konungen eller annan medlem av konungahuset eller mot den som i

egenskap av riksföreståndare fullgör statschefens uppgifter, må dömas

till fängelse i högst fyra år, om å brottet eljest kan följa fängelse i högst

sex månader, och i h ögst sex år, om å brottet eljest kan följa fängelse i

mer än sex månader men högst fyra år.

8 § Gärning som avses i 3-5 kap. och innebär förgripelse mot

Konungen eller annan som är nämnd i 2 § må ej utan regeringens
förordnande åtalas av åklagare, med mindre någon avlidit till följd av

gärningen. Detsamma skall gälla i fråga om försök, förberedelse eller
stämpling till gärning som nu sagts eller underlåtenhet att avslöja

sådan gärning.

19 kap.

1 § Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsam­

ma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas un­

der främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del
av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för

uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i

tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i Tågst fyra och högst

tio år.

Om någon, med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen,

regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med utländskt
bistånd framtvingas eller hindras, företager handling som innebär fara

därför, dömes ock för högförräderi.

Denna lag träder i k raft den 1 ja nuari 1975. Vid tillämpningen av 20

kap. 12 § i den nya lydelsen skall med allmänna kassor, verk eller andra
inrättningar eller stiftelser som är stadfästade av regeringen jämställas

1261

¬

background image

SFS 1974:565

inrättningar och stiftelser av angivet slag som före nyssnämnda
tidpunkt har blivit stadfästade av Konungen.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.