SFS 1975:1395

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1975:1395
751395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1395 Lag

Utkom frän trycket

oHi ändring i b rottsbalkcn;

utfärdad den 18 december 1975.

den 13 januari 1976

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken

dels att 26 kap. 3 § skall upphöra att gälla.

dels att 8 kap. 4 och 5

27 kap. 6 S. 28 kap. 9 §. 34 kap. 5 och 6

samt

38 kap. 6 1? skall ha nedan angivna lydelse.

2620

r Prop 1975/76; 42, JuU 197 5/76; 16. rskr 1975/76: Ut.

¬

background image

8 kap.

SFS 1975:1395

4 § �r brott som i I eller 3 § sägs att anse som grovt, skall för g/v;v stöld
dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det

avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med va­

pen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest

varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller in­

neburit synnerligen kännbar skada.

5 § Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär el­

ler för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld
och anträffats på bar g ärning, sätter sig med sådant våld eller hot till mot­
värn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rf//; till fängel se,
lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld
eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vin­

ning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars stäl­
le denne ä r. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat

sådant tillstånd.

�r förfarande som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet el­

ler omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, dömes dock ej för rån
utan för annat brott som förfarandet innefattar.

27 kap.

6 §2 Iakttager den dömde icke vad som åligger honom till följd av den

villkorliga domen, må d omstol, om åklagare före prövotidens utgång an-
hängiggör talan däro m, efter omständigheterna

1. besluta att varning skall meddelas den dömde,

2. meddela föreskrift enligt 5 § eller ändra tidigare meddelad f öreskrift,
3. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd för

brottet.

�&tgärd enligt först a stycket I eller 2 må ej b eslutas efter prövotidens ut­

gång.

Undanröjes den villkorliga domen, skall vid påföljdens bestämmande

skälig hänsyn tagas till bö ter som ådömts enligt 2 § och 34 kap. 5 §.

28 kap,

9

Undanröjes skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan påföljd

för brottet. Därvid skall skälig hänsyn tagas till vad den dömde undergått

till följd av domen å skydd stillsyn samt till böter som ådöm ts enligt 2 § och
34 kap. 6 §; och må fängelse ådömas på kortare tid än för brottet är stadgat.

Finnas tillräckliga skäl ej föreligga att undanröja skyddstillsynen, må

rätten i stället besluta åtgärd som av ses i 7 § eller, om den dömde fyllt ader-
ton år, förordna att han skall undergå behandling enligt 3 §. Föres talan om

sådan behandling, må i stället beslutas undanröjande av skyddstillsynen el­

ler åtgärd som avses i 7 §. Har prövotiden utgått, må ej beslutas åtgärd som

avses i 7 §.

' Senaste lydelse 1973; 918.

Senaste lydelse 1973:918,

2621

¬

background image

SFS 1975:1395

34 kap,

5 S'' �r den tidigare ådöm da påföljden villkorlig d om. må förordnande

enligt I § 1 meddelas allenast med avseende å brott som begåtts före prö-

votidens början.

Meddelas förordnande enligt 1 § 1, må rät ten, om det finnes påkallat för

den tilltalades tillrättaförande eller av hänsyn till allmän laglydnad, även

döma till dag sböter, högst etthundratjugo, vare sig böter äro stadgade för

brottet eller ej.

Tillämpas I § I eller 2. må rätten besluta åtgärd som sägs i 27 kap. 6 S 1

eller 2 eller förlänga prövotiden till tre år. dock endast om fråga därom

uppkommer i må l vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal före prö-

votidens utgång.

Undanröjande av villkorlig dom enligt 1 S 3 må ej ske. med mindre fråga

därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal
inom ett år från prövotidens utgång.

6

�r den tidigare ådömda påföljden skyddstillsyn, må rätten vid till-

lämpning av 1 S I, om det finnes påkallat för den tilltalades tillrättaförande

eller av hänsyn till allmän laglydnad, även döma till dag sböter, högst ett­

hundratjugo, vare sig böter äro stadgade för brottet eller ej.

Tillämpas 1 § I eller 2. må rätten besluta åtgärd el ler behandling som av­

ses i 28 kap. 9 § eller förlänga prövotiden till högst fem å r.

D�mes med tillämpning av I § 3 till fängelse, skall vid s traffets bestäm­

mande gälla vad i 28 kap. 9 § stadgas.

Beslut enligt andra stycket eller beslut om undanröjande av skyddstillsyn

må ej meddelas, med mindre fråga därom uppkommer i mål vari den döm­

de häktats eller erhållit del av åtal före prövotidens utgång.

38 kap.

6 §® Nämnd skall deltaga vid underrät ts avgörande av fråga, som avses i

2 § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 §, 30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra styc­
ket. 12 §, 13 § eller 18 §. Detsamma skall gälla i frå ga om undanröja nde av
påföljd enligt 34 kap. 1 § 3, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller

annan åtgärd enligt 34 kap. 4 §, åtgärd enligt 34 kap. 5 § tredje sty cket, åt­
gärd eller behandling enligt 34 kap. 6 § andra stycket samt återintagning i
anstalt eller annan åtgärd enligt 34 kap. 8 eller 9 § .

Vid avgörand e av fråga, som avses i 27 kap. 5 § and ra stycket eller 28

kap. II §, är underrätt domför med en lagfaren domar e.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1976,

På regeringens vägnar

2622

LENNART GEIJER

Senaste lydelse 1973: 918.

' Senaste lydelse 1973; 918.

" Senaste lydelse 1975:667.

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.