SFS 1975:1292

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1975:1292
751292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1292 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring I bfottsbalken;
utfärdad den 15 december 1975.

den 23 dec. 1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 15 kap . 1 och 4 a §§ brotts- j

balken skall ha nedan angivna lydelse.

2356

15 kap.

1 § Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger

sanningen, dömes för m e n e d till fängelse i högst fyra år eller, om brottet
är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst två och högst åtta år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det

skett med uppsåt att oskyldig skulle fällas till ansvar för allvarligt brott
eller eljest synnerlig skada tillfogas annan.

4 a

Om någon under straffansvar inför domstol i Danmark,

Finland, Island eller Norge lämnar osann uppgift eller förtiger san­

ningen, dömes hänför osann utsaga inför nordisk domstol till
påföljd enligt I §, om utsagan här i riket skulle ha avgivits under laga ed,

' Prop. 1975/76:64, JuU 18, rskr 124.

^ Senaste lydelse 1974:753.

¬

background image

och enligt 2 §, när fråga är om utsaga av part i tvistemål. Begås gärningen

SFS 1975:1292

av grov oaktsamhet, domes för ovarsam uts'aga inför nordisk

domstol till påföljd enligt 3 §.

Bestämmelserna i 4, 14 och 15 §§ äge r motsvarande tillämpning på

gärning som avses i f örsta stycket.

Denna lag träder i kr aft den 1 janu ari 1976. I fr åga om gärning som

begåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På reg eringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.