SFS 1976:614

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:614
760614.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:614

Utkom från trycket

den 22 juli 1976

Lag

om ändring i b rottsbalken;

utfärdad den 23 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 7 kap. 4 § brottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

7 kap.

4 § Skiljer någon obehörigen barn under femton år från den som har vård­
naden, domes, om det ej är brott mot frihet, för egenmäktighet med barn
till b öter eller fängelse i hög st sex månader.

Detsamma skall gälla, om fader eller moder utan beaktansvärt skäl egen­

mäktigt bortför barn under femton år, som står under båda föräldrarnas

1282

' Prop. 1975/76: 170, LU 33, rskr 39 7.

¬

background image

vårdnad, eller om den som skall hava vårdnaden obehörigen bemäktigar

SFS 1976: 614

sig barnet och därigenom själv tager sig rä tt.

Denna lag träder i kraft den I januari 1977 .

På regeringens vägnar

ERIC HOLM QVIST

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.