SFS 1976:601

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:601
760601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:601

Utkom från trycket

den 20 juli 1976

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 23 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 20 kap. 2 och 4 §§ brottsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

20 kap.

2

Om arbetstagare hos staten eller hos kommun mottager, låter åt sig ut­

lova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutöv­
ning. dömes för mu t brott till b öter eller fängelse i hö gst två år. Detsam­
ma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställ­
ningen eller efter det han slutat densamma. �r brottet grovt, dömes till

fängelse i hög st sex år.

Vad i fö rsta stycket sägs om arbetstagare äger motsvarande tillämpning

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myn­

dighet som hör till s taten eller till kommun.

2. den som utövar uppdrag åt staten eller åt kommun, om han valts till

uppdraget eller icke äger undandraga sig detta ävensom eljest om uppdra­

get är reglerat i för fattning.

3. krigsman eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt och
4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts

utövar myndighet.

Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i 1 ka p. 1 § 2

eller 3 lagen (1976: 600) om offentlig anställning.

⬢ fV-t.

1218

' Prop, 1975/76; 105 (bil. 2). InU 45 , rskr404,

^ Senaste lydelse 1975 :667.

¬

background image

'<3

4

Den som har valts till statligt eller kommunalt uppdrag med vilket föl-

SFS 1976: 601

jer rnyndighetsutövning må av rätten skiljas från uppdraget, om han har

begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år el ler däröver och han ge-

'iit

nom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att in neha uppdraget.

Skiljes uppdragstagare från uppdraget enligt första stycket, skall hänsyn

tagas därtill vid bestä mmande av straff för brottet.

Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i i k ap. I § 2

eller 3 lagen (1976:600) om offentlig anställning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1977.

På regeringens vägnar

ERIK HOLMQVIST

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1975: 667.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.