SFS 1976:56

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:56
760056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:56

Utkom från trycket

den 23 mars 19 76

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 4 mars 1976.

⬢⬢⬢. iiBC

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken

dels att 11 kap. 1 och 3-5 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 11 kap. 8 {). av n edan angiv­

na lydelse.

11 Kap.

1 § Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd
avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på obe­
stånd eller förvärrar sitt obestånd, domes för oredlighet mot borgenärer

till fä ngelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär genom så­

dant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obe­
stånd.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord eller i

förteckning till utm ätningsed förtiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld el­

ler lämnar annan sådan oriktig uppgift, skall ock, om ej uppgiften rättas in­
nan den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet, dömas för

oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om gäldenär i sa mband

med annan exekutiv förrättning åberopar oriktig handling eller skenavtal

och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrättningen tages i

anspråk för .att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av be­

tydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, så ock gäldenär, som
i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång, do­
mes likaledes för oredlighet mot borgenärer.

3 § Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda

medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlå­

ter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidta­
ger annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet framkallar eller förvärrar obestånd, domes för vårdslöshet mot

borgenärer till fängelse i hö gst två år.

^ Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord eller i

förteckning till utmätningsed av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppgi­

ver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, dömes likale­

des, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund
för förfarandet, för vårdslöshet mot borgenärer.

4 § Gäldenär som, då han är på obestånd, gynnar viss borgenär genom

att betala skuld som ej är förfallen, betala med annat än sedvanliga betal­

ningsmedel eller överlämna säkerhet som ej var betingad vid s kuldens till­
komst eller genom att vidtaga annan sådan åtgärd, dömes, om åtgärden av-

86

' Prop. 1975/76:82. JuU 20. rskr 150.

/

¬

background image

seviirt förringa r andra borgenärers rätt. för mannamån mot borgenärer till

SFS 1976:56

fängelse i högst två Ar. Detsamma skall gälla, om gäldenären i o tillbörligt
syfte gynnar viss borgenär på annat sätt än som nyss sagts och andra bor­
genärers rätt därigenom avsevärt förringas.

Gäldenär. som för att främja ackord hemligen lämnar eller utlovar betal­

ning eller annan förmån, dömes ock för mannamån mot borgenärer.

5

�&sidosätter gäldenär uppsåtligen eller av oaktsamhet honom åliggan­

de bokföringsskyldighet på sådant sätt att ställningen och rörelsens gång ej

kunna i hu vudsak bedömas med ledning av bokföringen, dömes för bokfö­

ringsbrott till fän gelse i hö gst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

8 § Vårdslöshet mot borgenärer enligt 3 § första stycket må åtalas av

åklagare endast om åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.

�&tal för bokföringsbrott må äga rum endast om gäldenären inom fem år

från det brottet förövades kommit i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller

inställt sina betalningar.

Denna lag träder i k raft den I juli 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

^ � ndringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.