SFS 1976:1139

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:1139
761139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:1139

Utkom från trycket
den 25 januari 1977

2418

Lag

om ändring i b rottsbalken;

utfärdad den 30 december 1976.

hnligt riksdagens beslut' föreskrives att 9 kap. 2. 3 o ch 12 ?}§ bro ttsbal­

ken skall ha ned.in angivna lydelse.

9 kap,

2 § �r brott som i 1 S säg s med hänsyn till skadans omfattning och övri-
g;i omständigheter vid bri>ttet ;itl anse som ringa, skall för hcilrdi^'lii'l Iww-

ciulc dömas till böter eller fängelse i högst sex mänader.

Beg;ign;ir sig nägon av husrum, förtäring, tiiinsport. tillträde till föreställ­

ning eller ann.it dylikt, som tillhandahälles under förutsättning tiv kontant
betalning, och göt htm ej rätt föi sig. dömes. vare sig han vilseleder nägon
eller ej. för bedrägligt beteende. Detta gäller dock icke. om gärningen ;iv-

ser viirde. som ej är ringa, och om den i övrigt är sädan som sägs i 1 S.
' Prop. 1975/76:148. JuU 1976/77: Ii. rskr 1976/77: 90.

¬

background image

3 S �r brott som i I § sägs att anse som grovt, skall föv

hvihä^cri

SFS 1976: 1139

dömas till tVingelse, lägst sex mänader och högst sex är.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gäi -

ningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling

eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig
art. avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada,

12 § Vad i 8 kap . 13 S sägs om inskränkning i äklag ares ätalsrätt skall äga

motsvarande tillämpning beträffande annat i de tta kapitel omförmält brott

än grovt bedrägeri.

Bedrägligt beteende som avses i 2 § and ra stycket mä ej åtalas av åklaga­

re. med mindre åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraf t den I Juli 1977.

På re geringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.