SFS 1977:103

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1977:103
770103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:103

Lag

Utkom frän trycket

den 14 april 1977

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 24 mars 1977.

316

' Prop, 1975/76:176, JuU 1976/77:17, rskr 1976/77:141.

r'

.r,r ⬢

-⬢Car.

U..' '

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken

dels att 17 kap. 7 och 8 §§ samt 20 kap. 2 och 5 §§ skall ha nedan ang ivna

lydelse,

dels att rubriken till 17 kap. skall lyda "O m brott mot allmän verksa mhet

'er,

m.m. ,

dels att i 17 kap. skall införas en ny parag raf, 17 §. av nedan angivna ly ­

delse.

¬

background image

17 kap.

SFS 1977:103

7

Den som till arbet stagare eller annan som avses i 2 0 kap. 2 § lämnar,

utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutöv­
ningen, dömes rör be stickning till böte r eller fängelse i högst två år.

8

Den som vid val till allmän befattning eller vid a nnan utövning av

rösträtt i allmän t ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess
utgång eller eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otill­

börligt verkande vid röstning till bö ter eller fängelse i högst se x månader.

�r brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra å r. Vid bedömande

huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld
eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för

att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej är

mutbrott, för tagande av otillbörlig belöning vid r östning till böter eller

fängelse i högst sex månader.

17 § Har bestickning skett i förhållande till någon s om ej är arbetstagare

hos s taten eller hos kommun och som ej omfattas av 20 kap. 2 § andra

stycket 1-4, må åklagare väcka åtal endast om brottet angives till åtal av
arbets- eller uppdragsgivaren till den för bestickningen utsatte eller om åtal
är påkallat från allmän synpunkt.

20 kap.

2 8^ Arbetstagare som mottager, låter åt sig utlova eller begär muta eller
annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, dömes för mutbrott till
böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren

begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat

densamma. �r brottet grovt, dömes till fänge lse i högst s ex år.

Vad i första stycket sägs om a rbetstagare äger motsvarande tillämpning

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myn­

dighet som hör till state n eller till kom mun.

2. den som utövar uppdrag som ä r reglerat i författn ing.
3. krigsman eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagt s ut­

övar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i 1 -4 på grund av förtroendeställ­

ning såsom s yssloman eller eljest fått att för annan sköta rättslig eller eko­

nomisk angelägenhet eller öva tillsyn å skötseln av sådan angelägenhet.

Med kommun likställes annan allmän inrättning som avses i 1 kap. 1 8 2

eller 3 lagen (197 6; 600) om offentlig anställning.

^ Senaste lydelse 1975:667.

Senaste lydelse 1975:667.

Senaste lydelse 19 76: 601.

317

¬

background image

SFS 1977:103

5 §⬢' �&klagare må, utan hinder av vad eljest må vara stadgat, åtala broUk

varigenom a rbetstagare hos staten eller hos kommun eller annan som av­

ses i 2 § andra stycket I -4 har åsidosatt vad honom åligger i utövningen av!

> '' I *

anställningen eller uppdraget.

=

Utan hinder av vad i första stycket sägs skall dock gälla
1. vad i denna balk stadgas att åtal ej må ske utan fö rordnande av rege­

ringen eller den regeringen har bemyndigat och

2. vad i annan lag eller författning är föreskrivet om åtal fö r gärning, för

vilken str aff är stadgat allenast om den förövas av innehavare av anställ­
ning eller uppdrag som sägs i första s tycket.

Har mutbrott begåtts av någon som ej omfattas av första stycket, må

åklagare väcka åtal endast om brottet angives till åtal av arbets- eller upp­

dragsgivaren eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

�r ej för visst fall annat stadgat, må åklagare åtala brott mot sådan tyst­

nadsplikt som gäller till förmå n för enskild målsägande endast om denne

anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Om åtal för b rott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts av

riksdagsledamot, statsråd, justitieråd, regeringsråd eller innehavare av
tjänst eller uppdrag hos riksdagen eller dess organ gälla särskilda bestäm­
melser.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1978.

Förekommer i lag ell er annan författning hänvisning till föreskrift, som

har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be­

stämmelsen.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1975: 667.

⬢fl

p

.E&

h

löpii

iciaaci

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.