SFS 1977:984

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1977:984
770984.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:984

om ändring i brottsbalken;

den 15 dec. 1977

utfärdad den 1 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 10 kap. 10 § br ottsbalken skall

ha nedan angivn a lydelse.

10 § Vad i 8 kap. 13 § sägs om inskränkning i åklagar es åtalsrätt skall äga

motsvarande tillämpning beträffande annat i detta kapitel omförmält brott

än grov förskingring och sådan trolöshet mot huvudman som är att anse
som grov.

Olovligt förfogande över egendom, som kommit i gärnings mannens be­

sittninggenom avtal, enligt vilket äganderätten skall övergå först sedan be­

talning erlagts eller som innehåller förbehåll om återtaganderätt som avses
i 1 § lagen (1915: 219) om avbetalningsköp eller 15 § konsumentkreditlagen
(1977: 981), må ej åtalas av åklagare, med mindre åtal av särskilda skäl fin­
nes påkallat u r allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:123, LU 1977/78:5, rskr 25.

2241

141-SFS 1977

,17' '

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.