SFS 1978:894

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1978:894
780894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:894

Utkom från trycke t

den 27 december 1978

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 14 december 1978.

1666

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 1 och 3 §§ samt 17 kap.

13 § brotts balken skall ha nedan angivna lydelse.

Il kap.

1

Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd

avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på obe­

stånd eller förvärrar sitt obestånd, dömes för oredlighet mot borgenärer
till fängelse i hög st två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär genom så­

dant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obe­

stånd.

Gäldenär, som vid k onkurs eller förhandling om offentligt ackord eller i

förteckning till utmätningsed eller till betalningssäkringsed förtiger till­
gång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift,
skall ock, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest lägges till
grund för förfarandet, dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma
skall gälla, om gäldenär i samb and med annan exekutiv förrättning åbero­

par oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig

egendom genom förrättningen tages i ansp råk för att bereda borgenär be­

talning eller säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av be­

tydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, så ock gäldenär, som
i konkur s undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång, dö­
mes likaledes för oredlighet mot borgenärer.

3

Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda

medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlå-

' Prop. 1978/79:28, SkU 13, rs kr83.
^ Senaste lydelse 1976: 56.

" Senaste lydelse 1976:56.

¬

background image

⬢ter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidta-

SFS 1978:894

ger annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet framkallar eller förvärrar obestånd, dömes för vårdslöshet mot
borgenärer till fängelse i högst två år.

Gäldenär, som vid ko nkurs eller förhandling om offentligt ackord eller i

förteckning till utmätningsed eller till betalningssäkringsed av grov oakt-
samhet förtiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan
oriktig uppgift, dömes likaledes, om ej uppgiften rättas innan den beedigas
eller eljest lägges till grund för förfarandet, för vårdslöshet mot borgenä­

rer.

17 kap.

13 § Den som bryter mot förbud att sälja eller skingra gods eller att utgi­

va annans gods, rubbar gods som blivit satt i kv arstad, taget i anspråk ge­
nom betalningssäkring, utmätt eller beslagtaget, skadar eller borttager

myndighets anslag eller försegling eller eljest olovligen öppnar vad myn­

dighet tillslutit eller ock överträder annat dylikt av myndighet meddelat
förbud, dömes för överträdelse av myndighets bud till böter eller fängelse

i högst ett år.

Vägrar någon inträde som förrättningsman äger fordra, d�mes för hind­

rande av förrättning till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens väg nar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.