SFS 1979:190

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1979:190
790190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.a,..

SFS 1979:190

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

Lag

om ändring i b rottsbalken;

utfärdad den 20 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 25 kap. 7 § och 35 kap. 7 §

brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

25 kap.

7 § Om uppbörd och indrivning av böter finnes bestämmelser i bötes-

verkställighetslagen (1979:189).

Böter som icke betalas skola, om icke annat är föreskrivet, förvandlas till

fängelse i l ägst tio och högst nittio dagar enligt bestämmelser därom i lagen

(1964:168) om förvandling av böter.

35 kap.

7 § �&dömda böte r bortfalla när fem år förflutit från det domen vann lag a

kraft, om e j dessförinnan ansökan om böternas förvandling delgivits den

dömde. Om bortfallande av böter sedan sådan ansökan delgivits samt av

ålagt fbrvandlingsstraff är särskilt stadgat.

Dör den dömde, bortfalla ådömda böter. Har under den dömdes livstid

domen vunnit laga kraft och till gäldande av böterna lös egendom tagits i

mät e ller satts i allmänt förvar, skola dock böterna utgå av den egendo­
men.

Vad nu sagts om böter gäller även utdömt vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979. Bötesstraff som har ålagts före la­

gens ikraftträdande preskriberas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

Prop. 1978/79:40. LU 1978/79:10. rskr 1978/79:159.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.